لعنت به رفتنت
که قشنگ می روی…

 

امید وارم این عکس نوشته جالب
مورد توجه شما قرار گرفته باشد