آوار اگر تویی خرابت هستم… امیدوارم از این عکس نوشته عاشقانه خوشتون اومده باشه 0