آوار اگر تویی خرابت هستم…

امیدوارم از این عکس نوشته عاشقانه خوشتون اومده باشه