عکس نوشته باحال فانتزی و عکس نوشته از شعر های قدیمی

دنیای دنی پر هوس را چه کنی

آلودهٔ هر ناکس و کس را چه کنی

آن یار طلب کن که تو را باشد و بس

معشوقه صد هزار کس را چه کنی