متنی زیبا درباره ی زن ها از رسول ادهمی

زن هایی که حرف برای گفتن دارند
حرف ندارند 🙂

متنی زیبا درباره ی زن ها از رسول ادهمی