عکس نوشته غمگین

من آه شدم ابر شدم باریدم
تو ولی باخبر از حال بدم، خندیدی

 

امیدوارم از این عکس نوشته غمگین خوشتون اومده باشه