عکس نوشته های داغون کننده

آن چای لب سوز جوانی من بود
که در دست های سردت یخ کرد
و از دهن افتاد

 

 

عکس نوشته های داغون کننده
از سایر عکس نوشته های ما نیز دیدن کنید