عکس نوشته ساده

دکتر بیا درد مرا تشویق کن لطفا
تنهایی ام را با سِرُم تلفیق کن لطفا !

کمبود او دارم‌‌‌ نه فقدان ید و آهن ..
دکتر کمی از او به من تزریق کن لطفا!

 

امیدوارم از این عکس نوشته ساده خوشتون اومده باشه