نبودنت
را باساعت شنی اندازه گرفته ام یک صحرا گذشته است

از مجموعه عکس نوشته غمگین ما هم دیدن کنید