عکس نوشته تو نیستی

 

راه میروم و تمام شهر زیر پایم تمام می شود
تو… هیچ کجا نیستی
تو نیستی 🙁

 

عکس نوشته غمگین تو نیستی
از سایر عکس نوشته غمگین ما هم دیدن کنید