عکس نوشته از شعر رهی معیری

 

ای بی خبر از محنت روز افزونم

دانم که ندانی از جدایی چونم

باز آی که سرگشته تر ازفرهادم

دریاب که دیوانه تراز مجنونم

 

امیدوارم از این عکس نوشته از شعر رهی معیری خوشتون اومده باشه