عکس نوشته عاشقانه دونفره

میگویند زندگیت را پای یک نـفـر نگذار
کاش می دانستند که
تو یک نفر نیستی
تو یک دنیایی

 

 

سایت حس نگار داری عکس نوشته های بیشماری
با موضوع عکس نوشته عاشقانه دونفره است